Sunday, June 2, 2013

तू असताना सोबतीला मला कसली भीती

कठीण  आहे  खडतर आहे  वाट  आयुष्याची,
तू  असताना  सोबतीला  मला  कसली  भीती.

नको  मला  सुख्ख  नवेनको  दुख्ख  नवे,
तू  बघावेस   हसणे  माझे, तूच  बघावी  आसवे,
आणखी  काय  मला  हवे  तू  असतांना  सवे,
तू  करावीस  साथ  नेहमी  श्वास  करतो  जशी.

चालतांना  मी  उन्हातून  तू  धरावा  पदर,
गारठलेलो  असताना  द्यावी  उबदार   नजर,
एकांतात  मी  असताना  हवीस  तू  हजर,
आणि  मग  आपुलकीने   घ्यावेस  मला  कुशी

मी  चुकल्यावर  वाट  माझी  मला  थांबवावे,
ओरडावे  प्रेमाने  कधी  समजावून  सांगावे.
शपथ  घालून  प्रेमाची  मला  बांधून  ठेवावे,

शिकवावे  जगणे  जसे  आई  शिकवायची  तशी.

....अमोल