Saturday, January 12, 2013

DESIGNATION

तुला आठवत असेल,
तुला, मला , आपल्या कुशीत रुजु घातलेल्या अंकुराशी,
कसे काय relation चे bond तोडावे लागले ते अगदी उमलायच्या आतच,
कारण आपण bond केला होता तसा त्यावेळी career साठी.
तेव्हा ती गोष्ट अगदीच normal वाटली होती,
पण "आता नको" या शब्दाचा future tense " कधीही नाही " असा होईल वाटलं नव्हतं.
नियतिनेही आपण दाखवलेल्या नकाराची परतफेड नकारातच केली आहे.

तेव्हा वेळ नव्हता,
आज वय नाही.
Director , Executive आणि CEO या पदांपर्यंत पोहोचलेलो तू आणि मी,
आयष्यात आई - बाबा या DESIGNATION ला कधीच पोहोचणार नाही.

..अमोल