Tuesday, September 14, 2010

चाकरमानी

आज पुन्हा एकदा आनंदान फुलतलो कोकण मनी,
मायेचो पदर पसारतली कोकणाची भूमी,
भरतला खळा परत दूर गेल्या लेकरांनी,
सुखावतली नव्याने हि परशुरामाची धरणी,
आज पुन्हा एकदा कोकणात जातलो चाकरमानी.

देवाक घालून गाऱ्हाणा सोडल्यान जेव्हा कोकण,
मोठो सागर पार करून थाटल्यान मुंबईत जीवन,
विसकटलो ,भरकटलो किती तरी गाव रव्हलो ध्यानी,
आज पुन्हा एकदा कोकणात जातलो चाकरमानी.

निरोप देतांना घरातल्यांका केल्यान मन घट,
हातात घेतल्यान फक्त, देवाच्या, पायाची मळवट.
"देवाक काळजी" म्हणान भरल्यान डोळ्यात पाणी,
आज पुन्हा एकदा कोकणात जातलो चाकरमानी.

हि मुंबयची तरा लय लय न्यारी,
जेवान कसला.... दिस काढल्यान करून फक्त न्याहरी,
तेव्हा आठवली आउस नि तिच्या हातचा पेजपाणी,
आज पुन्हा एकदा कोकणात जातलो चाकरमानी.

भावाक गावाच्या मिरगाक पैसेच नाय पाठवूक,
ह्याची काय दमछाक होता हयाकाच काय ती ठाऊक.
भाव गावचो रागावलो ह्याना पाठवूक नाय पैसो,
त्यानाव ढकलल्यान नांगर कर्जान कसो बसो.
मुंबईकव गावच्यानी पाठवूक नाय तांदूळ गोटो,
आणि एकमेकांबद्दलचो राग मनात झाला मोठो.
पण दोघा एकाच मायेची पोरा... हात जोडतली देवाच्याच चरणी,
आज पुन्हा एकदा कोकणात जातलो चाकरमानी.

सरलो सारो मिरग जीव धरलो शेतात भातानी,
सरलो श्रावण वेळ इली गणपती येण्याची,
हकडे मुंबईकव सुरु झाली धावपळ गावक जाण्याची,
गावचो भावव वाट बघता चाकरमानी येण्याची.
देवाक सारी काळजी त्याचीच सारी करणी,
एक होतले भाव पुन्हा मिटवून भेद मनी,
आज पुन्हा एकदा कोकणात जातलो चाकरमानी.

भाव उतरलो दारात, जीव नाय थाऱ्यात,
लय दिवसान पाय ठेवल्यान चाकरमान्यान घरात,
भेट झाली भावांची पण शब्द नाय तोंडात,
मोठो होतो पडवीत, बारको होतो खळ्यात,
पण मिठी मारल्यानी चुलत भावांका चुलत भावांनी,
आज पुन्हा एकदा कोकणात इलो चाकरमानी.

गणपतीच्या दिसात दोन भाव झाले एक,
दोघांनी गायली आरती आणि भजना अनेक,
गणपतीचे दिवस सारे सुखात सरले,
कामावरल्या सुट्टीचे वायाचंच दिवस उरले,
सुरु झाली बांधाबांध काजी तांदूळ सूप नि वाडवनी,
परततांना पुन्हा डोळ्यात साठला पाणी,
लहानपण आठवला दोघा भावंडानी,
जत्रेत येतंय जमलाच तर म्हणान पुढे सरलो,
होते नाय होते तेवढे पैसे देऊन मागे फिरलो,
पुन्हा डोळ्यात साठवल्यान घर बांधलेला वाडवडिलांनी,
आज पुन्हा एकदा कोकणातून परततलो चाकरमानी.

दिस सरत गेले, वर्ष सरत गेले,
जीवनाची नाती अखंड हत देवाच्या कृपेनी,
पुढल्या वर्षात गणपतीक जाऊक पैसे जमवता नव्यानी,
आणि मुंबईत पुन्हा एकदा हरावलो चाकरमानी.


खळा :- अंगण
आउस:- आई
मिरग :- पावसाच्या सुरवातीचे दिवस
भातानी :- तांदळाच पिक
पडवी :- घरात बसण्याची जागा
वाडवनी :- विशिष्ट मुठ असलेली झाडू


.....अमोल

1 comment: